|
Załóż konto
House of English Justyna Sobiesiak-Czmuda
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest House of English Justyna Sobiesiak - Czmuda z siedzibą ww. adresem.

1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres podany wyżej lub przez e-mail biuro@houseofenglish.eu.

2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Państwem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

• związanych z realizacją podpisanej z Państwem umowy,

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

• udzielania odpowiedzi na Państwem pisma, wnioski i skargi,

• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).